historia i WOS
Przedmiotowy System Oceniania z Wiedzy o Społeczeństwie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Lipińska   
czwartek, 23 lutego 2012 17:56

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 

I CELE OCENIANIA

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć dydaktycznych;
 • motywowanie uczniów do dalszej pracy;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postepach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy z uczniami.

 

II FORMY OCENIANIA

A. Ocenianie bieżące:

indywidualne i grupowe:

 • pisemne prace klasowe, testy, wypracowania;
 • kartkówki;
 • dłuższe wypowiedzi ustne (praca z tekstem źródłowym, podręcznikiem, artykułami prasowymi, analiza wykresów i danych statystycznych);
 • ocena aktywności ucznia na lekcji.

1. Prace klasowe, testy, wypracowania:

 • ustalane są co najmniej tydzień przed planowanym terminem i są obowiązkowe;
 • w przypadku niesamodzielnego pisania pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy tej oceny, bowiem czyn ucznia traktuje się jako oszustwo;
 • jeżeli z powodu dłuższego (minimum 1 tydzień) zwolnienia lekarskiego uczeń nie może pisać sprawdzianu w wyznaczonym czasie, powinien uczynic to w terminie do 2 tygodni po przybyciu do szkoły, w innych przypadkach zalicza sprawdzian w formie ustalonej przez nauczyciela na najbliższej lekcji.

2. Kartkówki

 • są niezapowiadane;
 • obejmują zakresem trzy ostatnie tematy lekcji i pracę domową;
 • ocena z kartkówki liczy się jak odpowiedź ustna.

3. Uczeń może poprawić jeden sprawdzian napisany na ocenę pozytywną najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacją i wszystkie sprawdziany napisane na ocenę niedostateczną w ciągu 2 tygodni od ich sprawdzenia przez nauczyciela. Ocenę z poprawy nauczyciel wpisuje do dziennika jako ocenę dodatkową, a nie zamiast pierwotnej oceny z pracy klasowej.

4. Aby otrzymać z pracy klasowej, testu, kartkówki:

 • ocenę dopuszczającą uczeń musi udzielić przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi;
 • ocenę dostateczną uczeń musi udzielić przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi;
 • ocenę dobrą uczeń musi udzielić przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi;
 • ocenę bardzo dobrą uczeń musi udzielić przynajmniej 95% poprawnych odpowiedzi;
 • ocenę celującą uzyskuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości na ocenę bardzo dobrą, a dodatkowo posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania i w sposób oryginalny formułuje i rozwiązuje problemy badawcze i etyczne; bierze udział w konkursach i olimpiadach oraz osiąga wysokie wyniki, co najmniej na etapie okręgowym.

5. Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze bez podawania jego przyczyn, powinno być ono zgłoszone przed rozpoczęciem zajęć.

6. Niezrozumienie zagadnień poruszanych na lekcjach uczeń powinien zgłosić w trakcie trwania lekcji, bezpośrednio po jej zakończeniu lub na początku nastepnej lekcji.

 

B. Ocenianie okresowe

Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z uwzględnieniem ocen za różne formy pracy.

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Przy jej wystawianiu bierze się pod uwagę:

 • systematyczną i rzetelną pracę ucznia w ciągu całego semestru i roku;
 • jego postępy w nauce;
 • aktywność;
 • pogłębienie umiejetności: krytycznej analizy tekstu źródłowego, porównywania informacji zawartych w różnorodnych źródłach, formułowanie wniosków, uzasadnianie i ocenianie swojego stanowiska, poprawnego konstruowania pracy pisemnej.

Uczeń ma prawo poprawić ocenę klasyfikacyjną, jeżeli spełnia następujące kryteria:

 • frekwencja powyżej 90%;
 • wszystkie nieobecności z danego przedmiotu zostały usprawiedliwione;
 • uczeń był obecny na wszystkich sprawdzianach;
 • uczeń wykorzystał wszystkie możliwości poprawy zawarte w przedmiotowym systemie oceniania.

W takim wypadku uczen pisze wniosek do nauczyciela przedmiotu i pozostawia go w sekretariacie szkoły.

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na I semestr może zaliczyć materiał nauczania, którego nie opanował, w ciągu 1 miesiąca od zakończenia ferii zimowych. Ocenę z zaliczenia nauczyciel uwzglęnia przy wystawieniu oceny końcowej. Jeżeli uczeń nie zaliczy tego materiału, to w II semestrze musi uzyskać przynajmniej ocenę dostateczną, by na koniec roku szkolnego uzyskać ocenę dopuszczającą.

 

III ZASADY OCENIANIA

 • zasada jawności - oceny uzyskane przez ucznia są wcześniej omówione i udostepnione do wglądu;
 • zasada obiektywności - wobec wszystkich uczniów stosowane są jednakowe kryteria oceniania; nauczyciel zobowiązany jest dostosować formy i metody pracy lub obniżyć wymagania edukacyjne na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
 • zasada systematyczności - w semestrze uczeń ma obowiązek napisać co najmiej jeden sprawdzian pisemny z dużej partii pmówionego materiału (np. jeden rozdział z podręcznika) oraz być ocenionym z co najmniej dwóch odpowiedzi ustnych (kartkówka jest równorzędna z odpowiedzią ustną);
 • zasada zróżnicowania wymagań - dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych zdolności i umiejętności ucznia;
 • zasada różnorodności metod sprawdzania  - sprawdzian pisemny (wypracowanie, test, rozprawka), odpowiedź ustna, aktywność na lekcji;
 • zasada wzmacniania pozytywnego - nauczyciel w procesie oceniania pobudza ucznia do dalszej pracy poprzez podkreślanie pozytywów, wspieranie go i mobilizowanie;
 • zasada higieny pracy umysłowej ucznia - nauczyciel powinien uwzględnić możliwości przyswajania wiedzy, dając odpowiedni czas na opanowanie materiału; nauczyciel przestrzega ustalonych zasad częstotliwości form pisemnych.
Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2013 19:16
 
Przedmiotowy System Oceniania z Historii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Lipińska   
czwartek, 23 lutego 2012 15:55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

  

 I CELE OCENIANIA:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć dydaktycznych;
 • motywowanie uczniów do dalszej pracy dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy z uczniami.

  

II FORMY OCENIANIA:

A. Ocenianie bieżące:

indywidualne i grupowe

 •  pisemne prace klasowe, testy, wypracowania (zapowiedziane, pisemne formy wypowiedzi, zakresem materiału obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne);
 • kartkówki;
 • dłuższe wypowiedzi ustne (praca z tekstem źródłowym podręcznikiem, mapą);
 • zaangażowanie ucznia w proces lekcyjny (np. krótkie wypowiedzi na lekcji);
 • udział w konkursach i olimpiadach;
 • udział w projektach edukacyjnych.

 

  

1. Prace klasowe, testy i wypracowania

 • ustalane są co najmniej tydzień przed planowanym terminem i są obowiązkowe;
 • w przypadku niesamodzielnego pisania pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy tej oceny, bowiem czyn ucznia traktuje się jako oszustwo;
 • jeżeli z powodu dłuższego  (minimum 1 tydzień) zwolnienia lekarskiego uczeń nie może pisać sprawdzianu w wyznaczonym czasie, powinien uczynić to w terminie do 2 tygodni po przybyciu do szkoły, w innych przypadkach zalicza sprawdzian w formie ustalonej przez nauczyciela na najbliższej lekcji.

 

 2. Kartkówki (pisemne wypowiedzi, zakresem materiału obejmujące nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne i pracę domową, trwające krócej niż jedna jednostka lekcyjna – do dwudziestu minut). Kartkówki są niezapowiadane, a ocena liczy się jak odpowiedź ustna.

   

3. Poprawa prac pisemnych

 

 Uczeń może poprawić jeden sprawdzian napisany na ocenę pozytywną najpóźniej miesiąc przed klasyfikacją i wszystkie napisane na ocenę niedostateczną w ciągu 2 tygodni od ich sprawdzenia przez nauczyciela. Ocenę z poprawy nauczyciel wpisuje do dziennika jako ocenę dodatkową a nie zamiast pierwotnej oceny z pracy klasowej. 

 

 

4. Przy ocenie prac klasowych o charakterze opisowym stosowane będą następujące kryteria:

 

 Poziom pierwszy – ocena dopuszczająca

 Uczeń poprawnie umieścił temat w czasie i przestrzeni; podał jedynie kilka informacji świadczących o tym, że zrozumiał temat; podał kilka, nie zawsze uporządkowanych, przyczyn i następstw omawianego zjawiska.

 

Drugi poziom – ocena dostateczna

 Uczeń poszerzył ramy czasowe, przestrzenne i rzeczowe omawianego tematu; w porządku chronologicznym przedstawił podstawowe informacje, wykazał się podstawowym rozumowaniem historycznym – podał niektóre przyczyny i skutki; dostrzegł podstawowe elementy/etapy omawianego procesu; w uproszczeniu przedstawił tło (społeczne, ekonomiczne, kulturowe, międzynarodowe) omawianych wydarzeń.

 

Poziom trzeci – ocena dobraUczeń objął swoimi rozważaniami cały obszar tematyczny zagadnienia; dokonał trafnej selekcji faktów; temat przedstawił w ujęciu dynamicznym; dostrzegł najważniejsze etapy i uwzględnił wewnętrzne cezury; zauważył złożoność omawianych zdarzeń; wykazał się zrozumieniem pojęć niezbędnych do właściwego przedstawienia tematu.

 

Poziom czwarty – ocena bardzo dobra i celująca

 Uczeń w pełni scharakteryzował omawiany problem; egzemplifikując swój wywód starannie dobraną faktografią; odniósł się do wszystkich aspektów zjawiska; dostrzegł przyczyny i skutki omawianych zdarzeń; sformułował samodzielnie wnioski; ocenił i podsumował omawiany proces.

 

W przypadku oceny celującej – odwołał się do literatury przedmiotu.

Na wszystkich poziomach oceniana będzie poprawność językowa i stylistyczna oraz estetyka pracy.

 

5. Aby otrzymać z kartkówki:

 • ocenę dopuszczającą uczeń musi udzielić przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi
 • ocenę dostateczną uczeń musi udzielić przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi
 • ocenę dobrą uczeń musi udzielić przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi
 • ocenę bardzo dobrą uczeń musi udzielić przynajmniej 90% poprawnych odpowiedzi

 

Aby otrzymać z testu, wypracowania lub pracy klasowej:

 • ocenę dopuszczającą uczeń musi udzielić przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi
 • ocenę dostateczną uczeń musi udzielić przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi
 • ocenę dobrą uczeń musi udzielić przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi
 • ocenę bardzo dobrą uczeń musi udzielić przynajmniej 90% poprawnych odpowiedzi

6. Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze bez podawania jego przyczyn, powinno być ono zgłoszone przd rozpoczęciem zajęć.

W klasach humanistycznych uczeń może mieć dwa nieprzygotowania w semestrze.

 

7. Niezrozumienie zagadnień poruszanych na lekcjach uczeń powinien zgłosić w trakcie trwania lekcji, bezpośrednio po jej zakończeniu lub na początku następnej lekcji.

 

 

B. Ocenianie okresowe

 

Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z uwzględnieniem ocen za różne formy pracy.

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Przy jej wystawianiu bierze się pod uwagę:

 • systematyczną i rzetelną prace ucznia w ciągu całego semestru i roku;
 •  jego postępy w nauce i aktywność;
 • pogłębienie umiejętności: krytycznej analizy tekstu źródłowego, porównania informacji zawartych w różnorodnych źródłach, wyjaśniania zjawisk i procesów historycznych, formułowanie wniosków, ocenianie i uzasadnianie swojego stanowiska, poprawnego konstruowania pracy pisemnej (w tym: umiejętność dobrania faktografii odpowiedniej do przedstawienia zjawisk długofalowych, samodzielność formułowania wniosków uogólnień, oczytanie).

Uczeń ma prawo poprawić ocenę klasyfikacyjną, jeżeli spełnia następujące kryteria:

 • frekwencja powyżej 90%;
 • wszystkie nieobecności z danego przedmiotu zostały usprawiedliwione;
 • uczeń był obecny na wszystkich sprawdzianach;
 • uczeń wykorzystał wszystkie możliwości poprawy zapisane w przedmiotowym systemie oceniania.

Wówczas uczeń pisze wniosek do nauczyciela przedmiotu i pozostawia go w sekretariacie szkoły.

 

 

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na I semestr może zaliczyć materiał nauczania, którego nie opanował, w ciągu 1 miesiąca od zakończenia ferii zimowych. Ocenę z zaliczenia nauczyciel uwzględnia przy wystawieniu oceny końcowej. Jeżeli uczeń nie zaliczy tego materiału, to w II semestrze musi uzyskać przynajmniej ocenę dostateczną, aby na koniec roku otrzymać ocenę dopuszczającą.

Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z historii na koniec roku szkolnego i uzyskał prawo do egzaminu klasyfikacyjnego wówczas egzamin poprawkowy składa się z dwóch części:

a)      pisemnej trwającej 45 minut;

b)      ustnej, trwającej 20 minut poprzedzonej 15 minutowym przygotowaniem.

 

 

C. Szczegółowe wymagania programowe są określone w planach wynikowych dostępnych w czytelni szkoły.

 

 

III ZASADY OCENIANIA

 • zasada jawności – oceny uzyskane przez ucznia są wcześniej omówione i udostępnione do wglądu;

 • zasada obiektywności – wobec wszystkich uczniów stosowane są jednakowe kryteria oceniania; nauczyciel zobowiązany jest obniżyć wymagania edukacyjne na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

 • zasada systematyczności – w semestrze uczeń ma obowiązek napisać co najmniej jeden sprawdzian pisemny z dużej partii omówionego materiału (np. jedna epoka historyczna) oraz być ocenionym z co najmniej jednej odpowiedzi ustnej;

 • zasada zróżnicowania wymagań – dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych zdolności i umiejętności ucznia;

 • zasada różnorodności metod sprawdzania – sprawdzian  pisemny (wypracowanie, test, rozprawka), odpowiedź ustna, aktywność na lekcji;

 • zasada wzmacniania pozytywnego – nauczyciel w procesie oceniania pobudza ucznia do dalszej pracy poprzez podkreślanie pozytywów, wspieranie go i mobilizowanie;

 • zasada higieny pracy umysłowej ucznia – nauczyciel powinien uwzględnić możliwości przyswajania wiedzy, dając odpowiedni czas na opanowanie materiału, nauczyciel przestrzega ustalonych zasad częstotliwości form pisemnych.

Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2013 19:15
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>

Strona 16 z 16

 

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi

ul. Prusa 12

08-110 Siedlce

tel.: 25 7943470
fax: 25 7943478
lo2siedlce@wp.pl

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2017".

 

 

Za zaangażowanie w projekt edukacyjny

Polskiej Akcji Humanitarnej

w roku szkolnym 2015/2016

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

otrzymało tytuł

Szkoły Humanitarnej.