Rzecznik praw ucznia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Sobiech   
środa, 26 maja 2010 20:34

 

W roku szkolnym 2017/2018 funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni p. Anna Marciniuk, nauczycielka języka angielskiego, wybrana przez uczniów w powszechnych wyborach w dniu 8.10.2017 r.

Zadaniem rzecznika jest ochrona praw uczniów w szkole, dlatego mają oni możliwość konsultowania się w tej kwestii z wymienioną wyżej osobą. Pamiętajmy jednak, że uczniowie mają nie tylko prawa, ale także obowiązki.

Z Rzecznikiem Praw Ucznia można się kontaktować osobiście.

 

KOMPETENCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. W szkole ustanawia się Rzecznika Praw Uczniowskich, zwanego dalej Rzecznikiem.
 2. Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole, w szczególności bada, czy wskutek działania lub zaniechania działania organów organizacji i osób obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.
 3. Rzecznika powołuje Dyrektor na wniosek Rady Samorządu Szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 4. Rzecznikiem może być nauczyciel, który wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, działalnością społeczną, cieszy się powszechnym autorytetem ze względu na wyraźne walory moralne i wrażliwość społeczną.
 5. Kadencja Rzecznika trwa 1 rok, licząc od dnia powołania.
 6. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż przez osiem kolejnych kadencji.
 7. Powołania Rzecznika na pierwszą kadencję dokonuje Dyrektor nie później niż przed 15 października 2002r.
 8. Rzecznik jest w swej działalności niezależny od innych organów działających w szkole i odpowiada jedynie przed Dyrektorem Szkoły.
 9. Rzecznik podejmuje czynności, jeśli poweźmie wiadomości wskazujące na naruszenie praw uczniów.
 10. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje na wniosek: Rady Samorządu Szkolnego, Rady Samorządu Klasowego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organu prowadzącego, kuratora oświaty.PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności, opieki i pomocy, jeśli z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 6. zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 8. informacji dotyczącej zasad oceniania oraz umotywowanej oceny swoich osiągnięć i postępów,
 9. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 10. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,
 11. ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
 12. swobody wypowiedzi,
 13. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
 14. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, w tym: kulturalną, oświatową, sportową, rozrywkową itp.
 15. zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach działających w szkole,
 16. redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 17. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Uczniowskich,
 18. występowania do Rzecznika Praw Uczniowskich.OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Liceum i jego załącznikach, zarządzeniach Dyrektora i regulaminach pomieszczeń szkolnych,
 2. postępowania w sposób godny i odpowiedzialny w szkole i poza nią,
 3. dbania o dobre imię i poszanowanie tradycji II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
 4. punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
 5. systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych,
 6. wykonywania poleceń wydanych przez nauczycieli i niepedagogicznych pracowników Liceum,
 7. bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających,
 8. przebywania podczas lekcji i przerw wyłącznie na terenie szkoły lub obiektach użytkowanych przez szkołę,
 9. pozostawiania wierzchniego okrycia (płaszcze, kurtki) w szatni szkolnej,
 10. troszczenia się o mienie szkoły, estetyczny wygląd, czystość i porządek na jej terenie,
 11. naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody (sposób naprawienia szkody określa każdorazowo Dyrektor szkoły lub nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony sprzęt),
 12. aktywnego udziału w życiu szkoły,
 13. godnego reprezentowania Liceum na zewnątrz,
 14. dbania o kulturę słowa, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
 15. przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu,
 16. szanowania poglądów i przekonań innych,
 17. szanowania nietykalności i godności własnej, nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz gości szkoły,
 18. ubierania się schludnie i estetycznie, odpowiednio do miejsca; ubiór ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:
  • na co dzień w doborze stroju, rodzaju fryzury i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy,
  • na terenie budynku szkoły uczeń obowiązany jest do zmiany obuwia na nie zagrażające zdrowiu, (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),
  • na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe ustalony przez nauczyciela,
  • podczas uroczystości i świąt szkolnych, na egzaminach lub w czasie reprezentowania Liceum na zewnątrz obowiązuje strój uroczysty,
 19. wyłączanie telefonu komórkowego podczas zajęć dydaktycznych,
 20. noszenia ważnej legitymacji szkolnej.

 

Poprawiony: czwartek, 09 listopada 2017 18:11
 

 

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi

ul. Prusa 12

08-110 Siedlce

tel.: 25 7943470
fax: 25 7943478
lo2siedlce@wp.pl

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2017".

 

 

Za zaangażowanie w projekt edukacyjny

Polskiej Akcji Humanitarnej

w roku szkolnym 2015/2016

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

otrzymało tytuł

Szkoły Humanitarnej.