Regulaminy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Sobiech   
wtorek, 08 czerwca 2010 22:12

 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

(wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 22 A z dnia 27 września 2017r. w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Pracy Biblioteki Szkolnej)

I.Zadania biblioteki


1.Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.
2.Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
3.Tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
4.Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
5.Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
6.Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
7.Współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami.


II.Postanowienia ogólne.


1.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie prawni.
2.Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3.Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego oraz w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.
4.Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
5.W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
6.Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.


III.Regulamin wypożyczalni.


1.Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 
2.Jednorazowo można wypożyczać 3 książki : lektury na okres 2 tygodni, 
pozostałe książki na okres 1 miesiąca.
2a.W uzasadnionych przypadkach ( przetrzymywania książek poza terminem, przygotowywania się do olimpiady, konkursu, matury itp.), bibliotekarz może prosić o zwrot wypożyczonych książek lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek.
3.Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu. 
4.Czytelnik może wcześniej zarezerwować potrzebną mu pozycję.
5.Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 
6.Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. 
7.W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
8.Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
9.Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania obiegówki potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.


IV.Regulamin czytelni


1.Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin. 
2.Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, książki i okrycia wierzchnie. 
3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni. 
4.Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię. 
5.Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza. 
6.Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi. 
7.W czytelni obowiązuje cisza. 
8.Nie wolno w czytelni spożywać posiłków. 
9.Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.


V.Korzystanie ze stanowisk komputerowych


1.Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych. 
2.Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z programu MOL, ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
3.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
4.Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin. 
5.Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby. 
6.Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza.
7.Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych. 
8.Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałego z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Poprawiony: wtorek, 05 grudnia 2017 10:27
 

 

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi

ul. Prusa 12

08-110 Siedlce

tel.: 25 7943470
fax: 25 7943478
lo2siedlce@wp.pl

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2017".

 

 

Za zaangażowanie w projekt edukacyjny

Polskiej Akcji Humanitarnej

w roku szkolnym 2015/2016

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

otrzymało tytuł

Szkoły Humanitarnej.