Zapraszamy do udziału w konkursach ekologicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Zdunek   
niedziela, 24 października 2010 14:58

     W ramach realizacji projektu „Ekologia - wybór przyszłości - III etap” II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach jest organizatorem trzech konkursów o tematyce ekologicznej:
- Konkursu wiedzy ekologicznej
- Konkursu fotograficznego
- Konkursu literackiego
 Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Siedlec i okolic.

Poniżej zamieszczamy regulaminy poszczególnych konkursów:

 

Regulamin Konkursu Wiedzy Ekologicznej


„Natura 2010”
Konkurs zorganizowany w ramach projektu
EKOLOGIA – WYBÓR PRZYSZŁOŚCI – III Etap

Realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Miastem Siedlce.

Cele konkursu:
•zapoznanie z formami ochrony przyrody i działaniami ekologicznymi prowadzonymi w Polsce;
•uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska - wszystkich jego elementów, w szczególności zaś zwrócenie uwagi na gatunki zagrożone i uratowane od zagłady;
•podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;
•propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce. tel. 25 6325597, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.krolowka.siedlce.pl

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 4-6) oraz gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Siedlce.

3.  Każda szkoła może wysłać na konkurs trzech uczniów w danej kategorii wiekowej.

Termin zgłoszeń uczestników mija dnia 10 listopada 2010 r. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń imiennych (z podaniem klasy, do której uczęszcza dziecko oraz  imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna) drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z tematem: Konkurs ekologiczny lub drogą telefoniczną (tel. 256325597)

5. Konkurs odbędzie się w gmachu II Liceum Ogólnokształcącego, dnia 17 listopada 2010 roku o godzinie 10.00

6. Konkurs będzie miał formę testu z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

7. Jury zostanie powołane przez Organizatora.

8. W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów przez kilku uczestników, zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia II etapu konkursu. Zainteresowani uczestnicy zostaną o nim powiadomieni drogą telefoniczną i elektroniczną.

9. Ogłoszenie wyników  konkursu nastąpi 9 grudnia 2010 roku w II LO przy ul. Prusa 12 w Siedlcach. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie II LO www.krolowka.siedlce.pl. Zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnie przez Organizatora.

10. Wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia 2010 w trakcie konferencji ekologicznej organizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi wraz z  WFOŚiGW w Warszawie i Miastem Siedlce.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna decyzje podejmuje organizator.

19. Dodatkowych Informacji o konkursie udzielają: Pani Ewa Kamińska-Kuć i Pani Grażyna Zdunek – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Św. Królowej Jadwigi – tel. 025 6325597, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Regulamin Konkursu Poezji i Prozy o Tematyce  Ekologicznej.

Konkurs zorganizowany w ramach projektu
EKOLOGIA – WYBÓR PRZYSZŁOŚCI – III Etap

Realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Miastem Siedlce.

Cele konkursu są:

•zainteresowanie  formami ochrony przyrody i działaniami ekologicznymi prowadzonymi w Polsce, propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży;
•podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;
•rozwijanie umiejętności literackich dzieci i młodzieży;
•pogłębianie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim oraz językami obcymi, bogacenie słownictwa z zakresu ekologii.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce. tel. 25 6325597, www.krolowka.siedlce.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych z terenu miasta i gminy Siedlce:
 1 grupa – szkoła podstawowa
 2 grupa –  gimnazjum
 3 grupa – szkoły ponadgimnazjalne

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
A. Poezja i proza o tematyce ekologiczno – przyrodniczej w języku polskim.
B. Poezja i proza o tematyce ekologiczno – przyrodniczej w języku obcym.
4. W każdym z poziomów wiekowych uczeń powinien napisać samodzielnie utwór poetycki lub prozatorski o objętości nie większej niż 1 strona formatu A- 4 w jednym z poniższych języków:
 język polski, język angielski, język francuski, język włoski, język niemiecki, język rosyjski.
Każdy utwór powinien mieć swój własny tytuł zgodny z treścią.
5. Praca konkursowa powinna mieć postać drukowaną i być opisana w następujący sposób (drukowanymi literami):

• TYTUŁ UTWORU
• OZNACZENIE LITEROWE TEMATYKI (kategorii)
• IMIĘ I NAZWISKO autora i dane adresowe szkoły, do której autor uczęszcza
Dodatkowo należy załączyć do zgłoszenia pracę konkursową w formacie pliku Word na płycie CD.

6. Do koperty z utworem  należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą kartę zgłoszenia z następującymi danymi:

• imię i nazwisko oraz adres szkoły uczestnika,  nazwisko nauczyciela- opiekuna;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację utworu oraz  zgody na nieodpłatne przeniesienie praw majątkowych na organizatora;
• oświadczenie, że tekst jest napisany samodzielnie i niepublikowany oraz  niewykorzystywany w innych konkursach;

7. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa (bez podpisu) nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.

8. Prace konkursowe należy nadsyłać do 6 listopada 20010 roku w kopertach na adres:

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi , ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce (decyduje data stempla pocztowego) lub przynieść do sekretariatu  II Liceum Ogólnokształcącego.

9. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkursu Poezji i Prozy o Tematyce  Ekologicznej”.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie utworów do celów związanych z promocją ekologii.

10. Jury zostanie powołane przez Organizatora.

11. Ogłoszenie wyników  konkursu nastąpi 9 grudnia 2010 roku w II LO przy ul. Prusa 12 w Siedlcach. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie II LO www.krolowka.siedlce.pl/. Zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnie przez Organizatora.

12. Wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia 2010 w trakcie konferencji ekologicznej organizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi wraz z  WFOŚiGW w Warszawie i Miastem Siedlce.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna decyzje podejmuje organizator.

19. Dodatkowych Informacji o konkursie udzielają: Pani Ewa Kamińska-Kuć i Pani Grażyna Zdunek – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Św. Królowej Jadwigi – tel. 025 6325597, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


KONKURS FOTOGRAFICZNY


„OSOBLIWOŚCI PRZYRODNICZE WYSOCZYZNY SIEDLECKIEJ”
Konkurs zorganizowany w ramach projektu
EKOLOGIA – WYBÓR PRZYSZŁOŚCI – III Etap

Realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Miastem Siedlce.

Cele konkursu:

• Zachęcenie młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do lepszego poznania i   propagowania walorów najbliższej okolicy.
• Budzenie zainteresowania bogactwem przyrodniczo - turystycznym regionu;
• Utrwalanie na fotografiach bogactwa przyrodniczego regionu.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce. tel. 25 6325597, www.krolowka.siedlce.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Siedlce.
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
A. Osobliwości przyrodnicze np. rzadkie gatunki roślin i zwierząt.
B. Nietypowe zjawiska, anomalie przyrodnicze.
Zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu, wyłącznie na obszarze Wysoczyzny Siedleckiej (przyjęto zmodyfikowany zasięg regionu jako obszar miedzy miejscowościami: Domanice, Węgrów, Łochów, Treblinka, Konstantynów, Huszlew, Olszanka, Domanice).

Nadesłane zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane ani wykorzystywane w innych konkursach.

4. Na konkurs każdy z uczestników może przysłać po 1 zdjęciu w każdym z tematów lub serię (maksymalnie 3 zdjęcia powiązane ze sobą tematycznie) z wybranego tematu, która będzie traktowana jako jedna praca.

5. Praca konkursowa powinna mieć postać barwnej odbitki na papierze fotograficznym formatu min.15x21 max. 20x30. na odwrocie której należy umieścić następujące dane (drukowanymi literami):

• TYTUŁ ZDJĘCIA z uwzględnieniem miejsca, w którym zostało zrobione
• OZNACZENIE LITEROWE TEMATYKI (kategorii)
• DATA WYKONANIA
• IMIĘ I NAZWISKO autora i dane adresowe szkoły
Dodatkowo należy załączyć do zgłoszenia pracę konkursową w formacie JPG lub PDF na płycie CD.

6. Do koperty ze zdjęciami należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą kartę zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko, adres, oświadczenie, że posiada się prawa autorskie do przesłanych prac oraz zgodę na publikację zdjęć w wydawnictwie pokonkursowym.
 
7. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa (bez podpisu) nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.

8. W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich autor ma obowiązek załączyć deklarację/pozwolenie wykorzystania wizerunku - w innym przypadku zdjęcie będzie wykluczone z konkursu.

9. Prace konkursowe należy nadsyłać do 6 listopada 20010 roku w usztywnionych kopertach na adres:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi , ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce (decyduje data stempla pocztowego) lub przynieść do sekretariatu  II Liceum Ogólnokształcącego.

10. Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs Fotograficzny- „Osobliwości przyrodnicze…..”.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć do celów związanych z promocją ekologii.

Autorzy zdjęć bezpłatnie przenoszą na organizatora majątkowe prawa autorskie do nadesłanych zdjęć.

11. Jury zostanie powołane przez Organizatora.

Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury wybierze najlepsze prace konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych).

12. Ogłoszenie wyników  konkursu nastąpi 9 grudnia 2010 roku w II LO przy ul. Prusa 12 w Siedlcach. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie II LO www.krolowka.siedlce.pl. Zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnie przez Organizatora.

13. Wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia 2010 w trakcie konferencji ekologicznej organizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi wraz z  WFOŚiGW w Warszawie i Miastem Siedlce.

14. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania nadesłanych prac.

15. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

16. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy konkursu nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie).

17. Zdjęcia poddane obróbce graficznej i manipulowane cyfrowo będą dyskwalifikowane.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna decyzje podejmuje organizator.

19. Dodatkowych Informacji o konkursie udzielają: Pani Ewa Kamińska-Kuć i Pani Grażyna Zdunek – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Św. Królowej Jadwigi – tel. 025 6325597, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2013 19:05
 

 

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi

ul. Prusa 12

08-110 Siedlce

tel.: 25 7943470
fax: 25 7943478
lo2siedlce@wp.pl

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2017".

 

 

Za zaangażowanie w projekt edukacyjny

Polskiej Akcji Humanitarnej

w roku szkolnym 2015/2016

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

otrzymało tytuł

Szkoły Humanitarnej.